چرا مطالعه مديريت ريسك مهم است؟

چرا مطالعه این کتاب توصیه می شود؟

در این متن سعی شده بصورت کوتاه برای چرایی اهمیت مطالعه مديريت ريسك و توصیه کتاب ذیل پاسخی داده شود

      كسب و كار و بقاء در قرن حاضر بيش از هر زمان ديگري تواٌم با مخاطرات عديده و پيچيده‌اي مي‌باشد كه سطح پيچيدگي مخاطرات از يك طرف و حجم انبوه سرمايه مادي و مالي و انساني متراكم در یک نقطه  و همچنين پيچيدگي ساختار روابط و نظامات اقتصادي و بازرگاني و اجتماعي و قانوني و حقوقي و ... بيش از هر زمان ديگری ضرورت اداره مخاطرات و اجراي فرآيند مديريت ريسك جهت روياروئي و مقابله با خطرات را متجلي نموده كه اين مهم با تدوين برنامه‌هاي مدون و هوشيارانه و موشكافانه از طريق شناسائي، ارزيابي و آناليز و كنترل كليه ريسكها (ناامني‌ها و نااطميناني ها و ناملايمات) به سمت هدف مقصود كه همانا تضمين‌كننده حيات و بقاء سازمان را فرآهم آورد، مقدور ساخته و از اهم ضروريات مي‌باشد.

همچنين پتانسيل حجم خسارات و تلفات در عصر فراصنعتي كنوني در نتيجه حوادث طبيعي و غيرطبيعي (انسان ساز) گواه و موید این موضوع است كه در دنياي امروزي تنها شاهد و نظاره‌گر بودن اينگونه حوادث و چاره‌جويي و انفعالي عمل كردن و سعی در كنترل و كاهش تبعات و اثرات آن بعد از وقوع حوادث، مي‌تواند سازمان را از ادامه مسير بازداشته و براي هميشه فنا و نابودي را براي سيستم به ارمغان آورده و موجب هرز و هدر رفتن منابع مادي و مالي و تلفات انساني‌ گردد. بنابراين شالوده‌سازي برخورد علمي با ريسكها كه متضمن برخورداري هوشمندانه، هوشيارانه و فوق‌فعال در اجراي استانداردهای مدیریت ریسک و مقررات و كنوانسيونهاي بين‌المللي ايمني و نظام HSE(Health Safty Environment) (كه حافظ منافع و منابع ملي، مادی و جاني باشد از اهم اولويت هاي سازمانها در عصر كنوني مي‌باشد.

بنابراين زندگی امروز در حالي ادامه مي يابد كه سايه افكني شرايط عدم اطمينان بر كليه امور به علل مختلف فرايند تصميم گيري را به كلي متحول ساخته است .

در تصميم گيري هاي مديريتي هيچ مبحثي ضروري تر و مهمتر از ارزيابي و مديريت ريسك نيست.

بنابراين ريسك جزء لاينفك زندگي انسانها و سازمانهاست و كليه موقعيتهاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسكها روبرو است. بنابراين مديريت ريسك ، فرآيند شناسايي ،ارزيابي و كنترل ريسكهاي اتفاقي بالقوه اي است كه مشخصاً پيشامدهاي ممكن آن خسارت و يا حتي در شرايطي عدم تغيير در وضع موجود مي باشد كه خود ضرر و زيان را مي تواند در بر داشته باشد.

مديريت ريسك مناسب ،يك شركت را قادر ميسازد كه به مؤثرترين و اقتصادي ترين وجه، ريسكهاي خود را كنترل نمايد.

در نهايت از هدفهاي اين مجموعه اين است كه با بهره‌مندي از روشها و فنون شناسائي ريسك و اجراي تدابير واقدامات پيشگيرانه لازم جهت حذف و يا كاهش حوادث، موجبات افزايش ضريب ايمني در سازمانها را فراهم آورد و همچنین کارشناسان صنعت بیمه بتوانند با بهره گبری از این متون خدمات ارزنده تری را در حوزه ی مشاوره ریسک به بیمه گذاران ارائه نمایند و رمز توان رقابتی در صنعت بیمه به صدور بیمه نامه های متحدالشکل در شرکتهای بیمه ای نیست بلکه در برخورداری از توان مشاوره ریسک و ایمنی می باشد.

مديريت ريسك مانند رشته‌هاي ديگر مديريت داراي اصول، ضوابط و قواعدي است كه بيشتر آنها در همة‌ شاخه‌هاي مديريت به كار مي‌رود، اما آشكار است كه ويژگي‌هاي مخصوص به خود را نيز دارا مي‌باشد.

مجموعه فعالان صنعت بیمه در کشور شامل نمایندگان و کارگزاران و بازاریابان بیمه نیازمند مجهز شدن به دانش و مهارتها و فنون مدیریت ریسک برای ارزش افزایی به مشتریان می باشند که شما در این کتاب به همه این اطلاعات دست پیدا می کنید و به بیمه گذاران خود ارزشی فراتر از فروش متعارف بیمه نامه عرضه می کنید.

این کتاب که حاصل 12 سال مطالعه و تجربه مولف می باشد به همه آنانی توصیه می شود که اعتقاد دارند مشاور ریسک و ایمنی برای بیمه گذاران، مصداق شریک تحاری برای بیمه گزار بودن است و ارزش آفرینی برای مشتریست و علاوه بر اطلاعات بدیهی بیمه گری می بایست به بیمه گذاران فرمول بقا و رمز حیات را انتقال داد که این فرمول و رمز بقا و حیات سازمان ها و شرکتها و بنگاهها و کارخانجات و انبارها و... در مدیریت ریسک نهفته است.

لینک خرید کتاب «کتاب مدیریت ریسک و ایمنی» چاپ دوم